SP 21-22_08 - Resolusjon - Alle fagutval skal ha eit klubblokale