UiB Student

  • Faksimile av noen tips og rettigheter knyttet til eksamen. 

Som student har du en en rekke rettigheter som Universitetet og andre aktører må overholde.

 

Det er i Universitets- og Høyskoleloven som regulerer hovedtrekken for hvordan høyere utdanning i Norge skal forvaltes og stuktureres. I tillegg utarbeides det egne retningslinjer på de ulike utdanningsinstitusjonene, de ulike fakultetene og de ulike instituttene. UiBs interne regler og retningslinjer finner du her. På denne siden har vi samlet noen av de viktigeste rettighetene du har som student. Se Norsk studentorganisasjon sine nettsider for mer utfyllende informasjon om dine rettigheter som student. Faglige rettigheter

Utdanningsinstitusjonen har ansvar for å legge forholdene til rette for et godt studiemiljø, i samarbeid med studentsamskipnaden. Universitetet har anvar for et godt læringsmiljø blir ivaretatt. Dette innebærer blant annet at lokaler som blir brukt til læring skal ha gode lys- og lydforhold, god luftkvalitet, at lokalene er vedlikeholdt og at lokalene er universelt tilrettelagt.

 

Studieplanene legger føringer på det spesifikke innholdet og målsetningen til de ulike emene på universitetet. I tillegg forteller de hvordan studiet er strukturet, både med tanke på undervisning og arbeidskrav. Institusjonene plikter å følge studieplanene de har vedtatt. Endringer i planene skal normal ikke skje i løpet av studieåret, men skal være klare ved semesterstart. Dette gjeler også litteraturlisten i emnet. Et studieår er normalt 10 måneder. 

 

I Universitets- og Høyskoleloven er det regulert at sensur i et fag skal gis innen tre uker, dersom ikke særlige grunner gjør det nødvendig å bruke mer tid. Når sensur foreligger er fristen for å be om begrunnelsen en uke. Begrunnelse skal da forligger innen en uke og senest tre uker etter sensur. Ved muntlig eksamen må man be om begrunnelse umiddelbart. Klagefrist på sensur er tre uker etter sensur, eller tre uker etter mottatt begrunnelse. Eksamensforskriften regulerer gjennomføring av eksamen/vurdering, klageadgang, konsekvenser ved juks, samt rettigheter og plukter under eksamen. 

 

Studenter har vanligvis rett til å fremstille seg til eksamen tre ganger i samme emne. Muntlige prøver er offentlige og det er derfor adgang til å ta med seg en venn hvis det føles mer betryggende enn å møte alene.

 

Demokratiske rettigheter

Gjennom studentdemokratiet har du som student rett til å bli hørt i saker som angår din studiehverdag. På Universitetet i Bergen består studentdemokratiet av instiutt/fagutvalg, studentutvalg og Studentparlamentet. I tillegg skal studentene ha 20 % representasjon i alle organ ved Universitet som tillegges beslutningsmyndlighet i saker som er av betydning for studentene. Det er studentdemokratiet som velger representanter i de styrer, råd og utvalg hvor studentene er representert. Studentdemokratiet er din mulighet å påvirke utdanningsinstitusjonen, undervisningen og velferdssystemet ved Universitetet i Bergen. Universitetet plikter å legge forholdene itl rette for studentdemokratiene, slik at de kan drive sitt arbeid på en tilfredsstillende måte, blant annet gjennom å stille lokale, utstyr og arbeidskraft disponibelt. 

 

Studentene skal også ha demokratiske rettigheter i samskipnaden. Det er Velferdstinget i Bergen som er det studentdemokratiske organet for Studentsamkipnaden i Bergen (SiB). Velferdstinget velger i tillegg studentrepresentantene til styre i SiB. Studentene har flertall i styre. 

 

Velferdsrettigheter

 

I Bergen er det Velferdstinget som har hovedansvaret i velferdsspørsmål. Velferdstinget er sammenslutning av studentdemokratiene tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) og representerer omkrig 29 000 studenter i Bergen. Velferdstinget er bergensstudentene sin stemme overfor SiB, utdanningsinstitusjonene, Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og staten i velferdspolitiske spørsmål.