Styrer, råd og utvalg

I henhold til Universitets- og høyskoleloven § 4-4 skal studentene ha minst 20 % representasjon i alle organ ved universitetet som har beslutningsmyndighet. De fleste oppnevninger skjer på Studentparlamentets årlige konstituerende møte. Alle verv beskrevet her har en funksjonstid på ett år fra 1. august til 31. juli, dersom ikke noe annet er spesifisert.

 

Det er en nyttig og lærerik erfaring å være studentrepresentant i et utvalg, råd eller styre. Du får være med å forme hvordan universitetet utvikles, og du får en annen type innsikt enn du typisk opparbeider kun gjennom studier. Som studentrepresentant gir du et veldig viktig bidrag til studentene gjennom å representere de som en aktiv del av demokratiet ved universitetet. Arbeidsgivere ser også verdien av denne typen erfaringer.

 

Det er ikke nødvendig med noen spesiell kompetanse for å være studentrepresentant. Ditt bidrag er først og fremst avhengig av hvor mye du ønsker å engasjere deg. Samtidig står Studentparlamentet og mange andre ressurspersoner på universitetet parat til å bistå deg om du skulle ha behov for det. Hvor krevende vervene er varierer, men stort sett kan du regne med møter fra to ganger i semesteret til én gang i måneden.

 

Dersom du har spørsmål angående noen styrer, råd eller utvalg er det bare å ta kontakt med Arbeidsutvalget på au@sp.uib.no, eller stikke innom kontoret vårt på Studentsenteret.

 

* = Honorerte verv.

§ = Én av plassene i utvalget/komiteen forbeholdes Studentparlamentets arbeidsutvalg.

 

 

Styrer, råd og utvalg der SP-UiB oppnevner studentrepresentanter

 

1. Studentparlamentets arbeidsutvalg (4 representanter) *

Arbeidsutvalget er Studentparlamentets saksforberedende og utøvende organ. Utvalgets fire medlemmer fungerer som studentenes hovedtillitsvalgte, og jobber fulltid med å fremme studentenes interesser overfor universitetet i tråd med et arbeidsprogram og øvrig politikk vedtatt av Studentparlamentet. Oppgavene innebærer blant annet møtevirksomhet, saksforberedende og politisk virksomhet, informasjonsarbeid, mediekontakt og korrespondanser. Arbeidsutvalgets funksjonstid er fra 1. juli til 30. juni, og har fast arbeidstidalle hverdager fra 9.00 til 16.00.

 

Fond

 

2. Styret for Studentparlamentets fond for studentengasjement av politisk karakter (SP-UiB fondet) (4 representanter og 2 vara)

Fondets formål er å fremme studentengasjement av politisk karakter blant studenter ved Universitetet i Bergen. Fondets styre behandler søknader om midler og forvalter dets kapital i henhold til gjeldende vedtekter. Medlemmene velges for en periode på to år. Vara velges for en periode på ett år.

 

Sentrale utvalg

De sentrale utvalgene fungerer som rådgivende, innstillende og utøvende organ for Universitetsstyret.

 

3. Utdanningsutvalget (3 representanter og 3 vara) * §

Utvalget skal være et rådgivende organ i utdanningsstrategiske spørsmål og skal ta initiativ til og koordinere strategisk utviklingsarbeid ved Universitetet. Utvalget foreslår blant annet fremtidige strategiske satsninger innenfor universitetets samlede utdanningstilbud på bakgrunn av fakultetenes utdanningsmeldinger. Utvalget ledes av viserektor for utdanning og består ellers av pro-/visedekaner for undervisning og tre studentrepresentanter. Utdanningsdirektør er sekretær for utvalget, og skal, etter samråd med viserektor for utdanning, forberede og gi tilråding i de saker som legges fram for utvalget.

 

4. Forskningsutvalget (1 representant og 1 vara) * §

Utvalget er et rådgivende organ i forskningspolitiske og forskningsstrategiske spørsmål. Utvalget skal gjennom sin virksomhet arbeide for å sikre best mulige vilkår for universitetsforskningen, med særlig vekt på grunnforskningen. Utvalget har ansvar for å gi Universitetsstyret råd i spørsmål knyttet til forskerutdanning og forskerrekruttering. Avdelingsdirektør for forskningsavdelingen er sekretær for utvalget, og skal, etter samråd med prorektor, forberede og gi tilråding i de saker som legges fram for utvalget. Utvalget ledes av prorektor, med syv prodekaner for forskning, én representant fra Universitetsmuseet, én studentrepresentant og én doktorgradsstipendiat/postdoktor.

 

5. Læringsmiljøutvalget (LMU) (6 representanter og 6 vara) * §

Utvalget er opprettet i tråd med Universitets- og høyskolelovens § 4-3 om læringsmiljø. Utvalget skal delta i planleggingen av tiltak vedrørende læringsmiljø, og skal følge utviklingen i spørsmål som angår studentenes sikkerhet og velferd. Utvalget skal holdes orientert om

klager universitetet mottar fra studentene vedrørende læringsmiljø, og kan gi uttalelser om disse forholdene. Studentene og universitetet skal ha like mange representanter hver i utvalget. Studieadministrativ avdeling for Seksjon for studiekvalitet er sekretariat for utvalget. Utvalget velger hvert år leder vekselsvis blant institusjonens og studentenes representanter.

 

6. Likestillingskomiteen (2 representanter og 2 vara)

Komiteens formål er å fremme likestilling og mangfold ved Universitetet. Komiteen skal bistå universitetsadministrasjonen ved utarbeidelse av planer for likestilling og kan motta henvendelser fra og gi råd til personer, grupper eller instanser innenfor universitetet i likestillingsspørsmål. Komiteen har rett til innsyn i alle dokumenter knyttet til tilsettingssaker, og kan uttale seg om likestillingsaspektet i disse. Komiteen kan også uttale seg om likestillingsspørsmål knyttet til studieplaner og opprettelsen av nye fag. Komiteen består av 11 medlemmer, 6 medlemmer fra fakultetene (inklusiv UBB og Museet), 2 medlemmer fra Forskerforbundet/Akademikerne/NTL og Parat, 1 medlemmer fra ansatte i gruppe B og 2 studenter.

 

7. Den sentrale klagenemnd (2 representanter, hver med 2 personlige vara) *

Klagenemnda behandler klager over enkeltvedtak i saker knyttet til blant annet opptak, adgang til eksamen, mistanke om juks, permisjonssøknader, dispensasjons eller fritak, godkjenning av kurs eller praksis og valg ved Universitetet. Klagenemnda består av totalt fem medlemmer og ledes av en ekstern person med dommerkompetanse. Representantene bør velges fra ulike fakultet, og må kunne beherske norsk som arbeidsspråk. Medlemmene i klagenemnda kan ikke være med i styringsorgan ved universitetet. Nemnda har møter ca. en gang per måned.

 

8. Skikkethetsnemnda (2 representanter og ingen vara) *

Skikkethetsnemnda behandler og innstiller i saker knyttet til skikkethetsvurderinger av studenter ved bestemte utdanninger (i henhold til Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning). Den sentrale klagenemnd er beslutningsorgan i sakene som skikkethetsnemnda innstiller i.

 

9. Arbeidsmiljøutvalget (1 observatør og 1 varaobservatør)

Arbeidsmiljøutvalget er et samarbeidsutvalg for HMS-arbeid som skal tilse at universitetet overholder krav til arbeidsmiljø i henhold til lovverket. Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeid, og følge utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd.

 

 

Andre utvalg

 

10. Estetisk utvalg (2 representanter og 2 vara)

Universitetets estetiske utvalg har et overordnet ansvar for den utvendige og innvendige kunstneriske utsmykningen ved universitetet; for valg av utsmykning og det totale miljøet rundt hvert enkelt objekt, og for at disse blir ivaretatt på en hensiktsmessig måte. Utvalget kan selv, innenfor sine økonomiske rammer, iverksette tiltak for å ivareta sitt formål.

 

11. Styringsgruppen for miljøfyrtårn (1 representant og 1 vara)

Styringsgruppen skal se til at Handlingsplan for ytre miljø og Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet følges.

 

12. Programkomiteen for Christiekonferansen (1 representant og 1 vara)

Programkomiteen lager programmet for den årlige Christiekonferansen.

 

13. Styringsgruppen for DigUiB (2 representanter og 2 vara) *

DigUiB-programmet har som oppgave å drive institusjonens arbeid med digitalisering som verktøy for innovasjon og kvalitet i undervisning, vurdering og formidling. Omfatter Lærinsgdesign, Verktøy- og tjenesteutvikling, Formidlingsutvikling og Lagring og Learning Object Repository (LOR). Programmet koordineres av en styringsgruppe som samkjører oppfølgingen av programmets fire temaområder. Ønskelig med representant fra Studentparlamentets arbeidsutvalg eller representanter med god kjennskap til arbeidsutvalget.

 

14. Infrastrukturutvalget (3 representanter og 3 vara) *

Utvalget skal sørge for å bedre informasjonsdeling og – flyt, samordning om infrastruktur, og gi anbefalinger og råd til universitetsstyret både om behov, investeringsplaner, etablering, organisering og drift av infrastruktur.

 

Råd

 

15. Råd for samarbeid med arbeidslivet (2 representanter og 2 vara)

Rådet skal bidra til å utvikle og styrke Universitetet i Bergen sin kontakt og samarbeid med arbeidslivet. For UiB er hensikten å lytte til arbeidslivets behov og forventninger til universitetet, og få råd og innspill til UiBs samarbeid med arbeidslivet. Rådet består av 12 interne og eksterne representanter, og rektor Dag Rune Olsen er rådets leder.

 

16. Råd for førstesemesterstudier (2 representanter og 2 vara)

Rådet for førstesemesterstudier er et rådgivende organ for Utdanningsutvalget i saker som angår universitetets førstesemesterstudier. Rådet skal være en pådriver for å videreutvikle førstesemesterstudiene som et helhetlig pedagogisk opplegg for alle førstegangsstudenter ved universitetet. Dette inkluderer blant annet examen philosophicum, eventuelle fakultetsprøver og andre forprøver. Viserektor for utdanning leder rådet.

 

17. Innstillingsrådet for studentlegat/Meltzerfondet (1 representant fra hvert fakultet med 1 vara hver) *

Rådet behandler søknader om studentlegater, samt søknader om midler fra Meltzerfondet. På bakgrunn av søknadsbehandlingen foretar rådet innstilling for utdeling av midlene. Studentrepresentantene jobber sammen med en vitenskapelig ansatt ved sine respektive fakultet. Arbeidet skjer i januar/februar.

 

18. Alumnusrådet (1 representant og 1 vara)

En alumnus er en tidligere student eller ansatt ved UiB. Alumnusrådet jobber med alumnusvirksomheten til UiB, mellom annet via webportalen http://alumni.uib.no/. Kontor for samfunnskontakt er sekretretariat for Alumnusrådet.

 

Styrer

 

19. Styret for Universitetsmuseet  (2 representanter og 2 vara) *

Styret for Universitetsmuseet har det overordnede ansvaret for museumsvirksomheten ved Universitet. Styret bestemmer strategiske satsninger for museets virksomhet og følger opp disse. Museet fungerer som en avdeling ved universitetet. Museets virksomhet er innsamling, dokumentasjon, bevaring, forskning og formidling innenfor museets fagfelt. Styret består av 9 personer: 2 vitenskapelig ansatte, 1 universitetsekstern, 2 studenter og 4 representanter fra museet. Studentparlamentet velger én av studentene som kommer inn i Styret for Universitetsmuseet til Ansettelsesutvalget for Universitetsmuseet. 1. vara for Styret for Universitetsmuseet er også vara for ansettelsesutvalget. Ansettelsesutvalget er ansettelsesmyndighet for midlertidige forskere midlertidige forsker- og rekrutteringsstillinger ved museets grunnenheter. Ansettelser skjer iht. til “Reglement for ansettelse i vitenskapelige stillinger og faglige/administrative lederstillinger ved UiB”.

 

20. Styret for Universitetsbiblioteket (2 representanter og 2 vara) *

Styret for universitetsbiblioteket har det øverste ansvaret for utviklingen av universitetets bibliotektjenester. Styret trekker opp hovedlinjene for bibliotekets samlingspolitikk, IT-satsning, personalpolitikk og drift.

 

21. Styret for Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) (2 representanter og 2 personlige vara) *

Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) er et tverrfakultært forskningssenter som har som sin viktigste oppgave å styrke kvinne- og kjønnsforskningen ved Universitetet i Bergen. Styret har det overordnede ansvaret for driften og utviklingen av senteret. Én av studentrepresentantene skal rekrutteres fra bachelorprogrammet i kjønnsstudier.

 

22. Styret for Centre for the Science of Learning & Technology (SLATE) (1 representant og 1 vara)

Styret for Centre for Science of Learning and Technology har det overordnede ansvaret for det tverrfaglige senteret. SLATE sitt mål er å benytte nye teknologier for å bidra til kunnskap om læring, og gjennom dette skal de styrke skolesystemet og informere politikerne.

 

23. Styringsgruppen for lektorutdanning (1 representant og 1 vara)

Styringsgruppen for lektorutdanning er et overordnet styre for hele porteføljen av lektorprogram. Styringsgruppen koordinerer arbeidet med studieplaner og undervisning i alle lektorutdanningstilbud ved universitetet. Dette inkluderer blant annet de integrerte masterprogrammene, PPU og master i læring og undervisning. Styringsgruppen kan, etter ønske fra studentene, utvides med ytterligere én studentrepresentant med tale- og forslagsrett. Studentenes representant skal rekrutteres fra enten 1-årig PPU eller 5-årig lektor.

 

24. Det sentrale valgstyret (2 representanter og 2 vara)

Valgstyret har ansvar for å organisere valg av rektor og medlemmer til Universitetsstyret, veilede valgstyrene på fakultetene og instituttene, samt behandle eventuelle klager over vedtak fattet av andre valgstyrer. Oppgavene innebærer blant annet å kunngjøre valgtidspunkt og forslagsfrist, veilede kandidater, forslagsstillere og velgere om reglement, rettigheter og plikter; kunngjøre valg, organisere stemmegivningen, holde oppgjør og publisere resultatet. 

 

Organer i Studentparlamentet

 

25. Studentenes valgstyre (5 representanter og 5 vara) *

Studentenes valgstyre organiserer og gjennomfører valg til Studentparlamentet og Universitetsstyret. Valgstyret fastsetter og kunngjør frister for nominasjon, innlevering av lister og lignende i henhold til Studentparlamentets valgreglement, universitetets sentrale valgreglement og i samråd med Det sentrale valgstyret. Valgstyret skal legge til rette for en høyest mulig valgoppslutning. Store deler av arbeidet foregår i valguken på vårsemesteret, men det må også beregnes en del forberedende arbeid før dette. Representanter i Studentenes valgstyre kan ikke stille til valg til Studentparlamentet eller Universitetsstyret. Vervets funksjonstid er 1 år og går fra 1. juli til 30. juni.

 

26. Møteledelse (2 medlemmer) *

Møteledelsen leder alle møter i Studentparlamentet. Møteleder har som oppgave å bestemme taletid, føre taleliste, sette strek for ordskifte, holde prøvevoteringer, sette frister for levering av endringsforslag og ellers iverksette nødvendige tiltak for å holde møtene effektive og demokratiske. Studentparlamentets organisasjonskonsulent fungerer normalt som protokollfører i møtene. Vervets funksjonstid er 1 år og går fra 1. juli til 30. juni.

 

27. Kontrollkomiteen (3 representanter og 3 vara) *

Kontrollkomiteen skal påse at Studentparlamentet handler i samsvar med vedtatte regler, og kontrollere at Arbeidsutvalget handler i samsvar med Studentparlamentet og Arbeidsutvalgets regelverk og vedtak. Kontrollkomiteen skal også påse at Studentparlamentets økonomiske midler blir brukt i overensstemmelse med Studentparlamentets retningslinjer. Kontrollkomiteen stiller i alle Studentparlamentets møter. Vervets funksjonstid er 1 år og går fra 1. juli til 30. juni.

 

28. Utdannings- og forskningskomiteen - UFO (10 medlemmer)

UFO arbeider for gjennomslag tilknyttet Studentparlamentets utdannings- og forskningspolitikk. Komiteen rådgir Arbeidsutvalget i saker som angår utdannings- og forskningspolitkk. Deriblant å skrive høringssvar, utforme resolusjoner eller møte sentrale aktører som kan bidra til politikkutvikling i Studentparlamentet. Komiteen skal også vurdere om SP-UiBs gjeldende politikk er utfyllende nok, og eventuelt også foreslå nødvendige tillegg til politiske dokument eller andre styringsdokumenter. Komiteen skal være oppdatert på den nasjonale og internasjonale utviklingen innen utdanningsstrategi, innovasjon og forskning. Vervets funksjonstid er 1 år og går fra 1. juli til 30. juni.

 

29. Internasjonal komité (5 faste medlemmer og 3 vara)

Internasjonal komité jobber for å øke SP-UiBs fokus internasjonal aktivitet ved Universitetet i Bergen. Internasjonal komité kan eksempelvis arbeide med planlegging av Internasjonal uke ved UiB, ulike inkluderingstiltak for internasjonale studenter, og internasjonal studentmobilitet. I tillegg til medlemmene valgt fra Studentparlamentet kommer 1 observatør fra ISU-UiB, 1 observatør fra ESN Bergen, 1 observatør fra HELLO-prosjektet til Samfunnet og 1 observatør fra SAIH Bergen. Internasjonalt ansvarlig i Arbeidsutvalget forbeholdes en av de faste plassene i komiteen. Vervets funksjonstid er 1 år og går fra 1. juli til 30. juni.

 

30. Promoteringskomiteen (6 medlemmer og 3 vara)

Promoteringskomiteen har som oppgave å synliggjøre Studentparlamentet. I samarbeid med arbeidsutvalget gjøres dette gjøres blant annet gjennom månedlige stands på campus og arrangere arrangementer. Det har vært tradisjon for at komiteen avholder minst en studentpolitisk debatt i løpet av semesteret. Komiteen bistår også med utformingen og bestilling av profileringsmateriell for Studentparlamentet. Av andre arrangementer har komiteen vært med å arrangere Studentkamp og Helhus på Kvarteret. En viktig oppgave er også å bistå Arbeidsutvalget i stand-aktivitet under fadderuken. Én av de faste plassene i komiteen er forbeholdt informasjonsansvarlig i AU. Det er ønskelig at så mange lister som mulig er representert i komitéen. Vervets funksjonstid er 1 år og går fra 1. juli til 30. juni.

 

31. Prinsipprogramkomiteen til Studentparlamentet (1 representant fra hver liste og 1 representant fra fakultetsrepresentantene)

Prinsipprogramkomiteen utarbeider forslag til nytt prinsipprogram for Studentparlamentet som vedtas på første møte etter sommeren. Prinsipprogrammet skal være retningsgivende for arbeidsutvalgets arbeid og skal ha en tidshorisont som er minst tre år lang. Komiteen skal så langt det er mulig utgjøres av én representant fra hver liste som er representert i studentparlamentet samt én representant for fakultetsrepresentantene. Komiteen tiltrer umiddelbart og funksjonstiden varer fram til ny komité er valgt.

 

Velferdstinget

 

32. Budsjettkomiteen til Velferdstinget Vest (1 representant og 1 personlig vara)

Budsjettkomiteen har ansvar for å utarbeide forslag til budsjett for den årlige fordelingen av semesteravgiften i Bergen Studentvelforening (Velferdstinget Vest). UiB, HiB,  NHH og BI skal være representert i komitéen.

 

33. Integreringsprisen til Velferdstinget Vest (1 representant)

Integreringsprisen er en pris opprettet av Velferdstinget, og er et spleiselag mellom UiB, NHH, HVL og NLA, med det formål å premiere studentorganisasjoner som er gode på å integrere internasjonale studenter. Den totale potten er på kroner 20 000,- kroner, og kan tildeles en eller flere studentorganisasjoner. Disse er ment å gå til ytterlige integreringstiltak.

 

34. Velferdstinget Vest (11 representanter og 14 vara)

Velferdstinget er en sammenslutning mellom studentdemokratiene på alle utdanningsinstitusjonene som er tilknyttet Studentsamskipnaden på Vestlandet. Formålet med Velferdstinget er å gi studentene i Bergen en felles stemme opp mot studentsamskipnaden og andre aktører i studentvelferdssaker. Det er 33 representanter som tilsammen utgjør Velferdstinget. UiB har 11 av representantene i Velferdstinget. UiB representanter utgår fra SP-UiB, men velges direkte gjennom personvalg hver vår. Ettersom representantene velges ut fra Studentparlamentsvalget, skal det ikke velges representanter til Velferdstinget Vest på konstituerende møte i Studentparlamentet.