Studentdemokratiet

  • Studentdemokratiet ved Universitetet i Bergen

  • Studentdemokratiet utenfor universitetet

 

 

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen er kun en liten del av studentdemokratiet på Univeristetet i Bergen (UiB), studentdemokratiet i Bergen og studentdemokratiet i Norge. 

 

Studentdemokratiet ved Universitetet i Bergen

Studentparlamentet er det øverste organet i studentdemokratiet ved Universitetet i Bergen, studentparlamentet jobber opp mot den sentrale ledelsen på UiB. På fakultetsnivå har man Studentutvalg som jobber opp mot ledelsen på fakultetet. Og på insituttnivå finnes fagutvalg som jobber opp mot ledelsen på instiuttet. Studentparlamentet, studentutvalg og fagutvalg er hjemlet i universitets- og høgskoleloven §4-1. I henhold til samme lov skal studentne ha minst 20 prosent av medlemmen i alle kollegiale organ som tildeles beslutningsmyndighet (§4-4). Studentparlamentet velger representanter til de overordnede organene på Universitetet, som for eksempel utdanningsutvalget. Studentutvalgene på hvert fakultet er representert i de ulike fakultetsorganene med belutningsmyndlighet lokalt. Tilsvarende er fagutvalgene organisert likt på lavere nivå igjen. På UiB finnes det totalt seks studentutvalg, fordelt på hvert fakultet.

 

Juridisk studentutvalg (JSU)

Juridisk Studentutvalg i Bergen (JSU) er det student- og fagpolitiske organet ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen. JSU arbeider for å fremme studentenes syn i alle saker som angår undervisning, studiesituasjon og drift ved fakultet

 

Medisinsk-odontologisk studentutvalg (MOSU)

Medisinsk-odontologisk Studentutvalg (MOSU) er det høyeste studentpolitiske organ ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen. MOSU sitt overordnede formål er å bidra til en god studiehverdag for alle studenter ved MOF. MOSU skal bidra til godt faglig og sosialt samhold, samt hevde helsefaglig tradisjon og dennes betydning i samfunnet. MOSU skal ivareta alle studenter ved MOF sine relevante interesser. MOSU er studentenes øverste talerør mot administrasjon og ansatte ved fakultetet.

 

Realistutvalget (RU)

Realistutvalget er studentenes øverste organ ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiB. 

 

Psykologisk studentutvalg (PSU)

Psykologisk studentutvalg er det øverste studentorganet på Det psykologiske fakultet ved Universitetet i Bergen. Våre hovedoppgaver er å fremme studentenes interesse mot fakultetsledelsen, fordele penger til grupper og organisasjoner etter søknad, velge studenter til råd og utvalg og å legge til rette for at studentorganisasjonene kan drive optimalt.

 

Studentutvalget SV (SV-SU)

Studentutvalget SV jobber for at studenthverdagen på fakultetet skal bli bedre, og dette gjør vi ved å fremme saker på vegne av SV-studentene, og å være et bindeledd mellom de fakultetets ni fagutvalg, Studentparlamentet og NSO. I tillegg møter representanter for de andre studentorganisasjonene - S.A.U., Samfunnslogen, fadderstyret, SV-revyen og Internasjonal Komité - fast for å orientere om sitt arbeid.

 

Humanistisk studentutvalg (JSU)

Humanistisk studentutvalg (HSU) er en studentorganisasjon og et studentpolitisk organ som skal arbeide for å fremme saker som angår studiekvalitet og studentvelferd, samt koordinere innsats og informasjon mellom studenter, fagutvalg, instituttutvalg, fakultetsledelsen og studentrepresentanter på alle nivå ved Det humanistiske fakultet ved UiB.


Studentdemokratiet i Bergen

I Bergen har de fleste utdanningsspesifike studentdemokratiene, der institusjonen er tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen (SiB), blitt enig om å finne sammen i de velferdspolitiske saker og for å ha en samlet stemme opp mot SiB. Derfor er all velferdspolitikk lagt til Velferdstinget i Bergen. Velferdstinget består i skrivende stund av 26 studentrepresentanter fra de ulike utdanningsinstitusjonene. UiB har 10 representanter i Velferdstinget, disse velges direkte samtidig med valget til Studentparlamentet. De 10 som oppnår flest personstemmer ved valget til studentparlamentet oppnår automatisk plass i Velferdstinget. I 2014/2015 er alle listene representert med minst en person, Det Eneste Reelle Alternativ og Sosialdemokratisk liste har to representanter hver.

 

Det er Velferdstinget som velger de fem studentrepresentantene (inklusive styreleder) til styret i SiB. På den måten har studentene flertall i SiB sitt styre og samskipnaden er dermed studentstyrt. Videre velger Velferdstinget studentrepresentanter til andre råd, styrer og utvalg i SiB. 

 

Studentdemokratiet nasjonalt

Nærmest alle norske studenter er representert nasjonalt i form av Norsk studentorganisasjon (NSO) som er en paraplyorganisasjon for studentdemokratier ved høyskoler, universiteter og vitenskapelige høyskoler i Norge. NSO har hovedansvaret for å påvirke den nasjonale politikken i studentenes favør. NSO velger studentrepresentanter til en rekke råd, styrer og utvalg nasjonalt, mange av utvalgene er underlagt Kunnskapsdepartementet.

 

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen velger hvert år på det konstituerende møte to representanter til Landsstyre i NSO som er det øverste organet i NSO mellom landsmøtene. I løpet av 2015/2016 vil en gå over til et sentralstyre heller enn et landsstyre. Sentralstyremeldemmene velges på landsmøte for 2015. Landsmøte er NSOs øverste organ og arrangeres en gang i året. UiB har 14 represenatner på landsmøte (en representant per 1000. student) fordelt på de ulike listene. Sosialdemokratisk liste har 4 delegater, Blå liste, DERA, Grønn liste og HF-listen har 2 delegater hver, Liberal liste og Radikale studenter har hver 1 delegat.