Councils, boards and committees

According to law the students are entiteled to have 20 % representation in all bodies of the university who have decision-making authority. Most appointmentns happens every year at the Student Parliament's statutory meeting. All posts described here has a term of one year, unless otherwise specified.

It is a useful and educational experience to be a student representative on a committee, council or board. You have a say in shaping how the university develops and you get a different kind of insight than you typically accure only through studies. As a student representative you give an important contribution to students by representing them as a part of the university democracy,

 

There is no need of any special expertise to be a student representative, however a basic understanding of norwegian is recommended, as most of the meetings ans case papers are in norwegian. How demanding the duties are varies, but generally you van expect meeting from twice a semseter to once a month. 

 

Committees, boards and councils where SP-UiB appoints student representatives

 

Central committiees

The central committees function as advisory, recommending and executive body of the University Board.

 

1. Educational Committee (3 representatives and 3 vara) §

The committee is an advisorty body in educational strategic issues and shall initiate and coordinate strategic development at the University.


The committee proposes future strategic initiatives within the university's overall education on the vasis of faculties' education messages. The Committee is chaired by Rector for Education and otherwise consists of pro- / deans for teaching and three student representatives. Director of Education secretary for the committee, and shall, after consultation with the vice-rector for education, prepare and make recommendations in the matter submitted prior elections.

 

2. Research Committee (3 representatives and 3 vara) §

The committee is an advisory body on research policy and research strategic issues. The committee will through its activities seek to secure the best possible conditions for university research, with particular emphasis on basic research. The committee is responsible for providing the University Board advice on matters related to postgraduate education and researcher recruitment. Director of the research department is secretary of the committee and shall, after consultation with the Deputy Rector, prepare and make recommendations on the matters submitted to the committee. The committee consists of a chairman and seven representatives of the academic staff, a representative of the temporary faculty members and three students.

 

3. Learning Environment Committee (5 representatives and 5 vara) §

Appeals Committee considers appeals against decisions in matters relating to, among other recordings, admission to the examination, suspected cheating, leave applications dispensation or exemption, approval of courses or practice and choice of the University.


The committee shall elect a chairman each year alternately from among the institution and the students' representatives.

 

4. Equality Committee (2 representatives and 2 vara)

The committee's purpose is to promote genuine equality of the University, regardless of gender, ethnicity, national origin, color, language, religion or belief, political views, organizational affiliation, sexual orientation, disability and age.

 

The Committee will assist the university administration in the preparation of plans for gender equality and receive inquiries from and provide advice to individuals, groups or institutions within the University on equality issues. The committee has the right to inspect all documents relating to employment matters, and to comment on the gender dimension in these. The Committee may also comment on gender issues related to curriculum and the creation of new subjects.

 

5. The University Appeals Committee (2 representatives and 2 vara)*

The Appeals Committee considers appeals against decisions in matters relating to, among other recordings, admission to the examination, suspected cheating, leave applications dispensation or exemption, approval of courses or practice and choice of the University.

 

6. The suitability board (2 representanter, ingen vara)

The suitability board processes and proposes in matters relating to fitness assessments of students at specific programs (according to the Regulations for Suitability Assessment in Higher Education). The University Board is the final decision-making body in matters which the Board proposes in.

 

7. Working Environment Committee (1 observer and 1 deputy observer)

The Working Environment Committee is a coordinating committee for HSE work to ensure that the University complies with requirements for working in accordance with the laws. The committee shall participate in the planning of safety and environmental work, and follow developments in matters relating to the safety, health and welfare.

 -------------------------------------------- Remains translation: 

Styrer

8. Styret for Universitetsmuseet i Bergen (2 representanter og 2 vara)

Styret for Universitetsmuseet har det overordnede ansvaret for museumsvirksomheten ved Universitet. Styret bestemmer strategiske satsninger for museets virksomhet og følger opp disse. Museet fungerer som en avdeling ved universitetet. Museets virksomhet er innsamling, dokumentasjon, bevaring, forskning og formidling innenfor museets fagfelt.

 

Styret består av 9 personer: 2 vitenskapelig ansatte, 1 universitetsekstern, 2 studenter og 4 represanter fra museet. 

 

9. Styret for Universitetsbiblioteket (2 representanter og 2 vara)*

Styret for universitetsbiblioteketet har det øverste ansvaret for utviklingen av universitetets bibliotektjenester. Styret trekker opp hovedlinjene for bibliotekets samlingspolitikk, IT-satsning, personalpolitikk og drift.

 

10. Styret for Senter for kvinne- og kjønnsforskning (2 representanter og 2 personlige vara)

Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) er et tverrfakultært forskningssenter som har som sin viktigste oppgave å styrke kvinne- og kjønnsforskningen ved Universitetet i Bergen. Styret har det overordnede ansvaret for driften og utviklingen av senteret.

 

11. Det sentrale valgstyret (2 representanter og 2 vara)

Valgstyret har ansvar for å organisere valg av rektor og medlemmer til Universitetsstyret, veilede valgstyrene på fakultetene og instituttene, samt behandle eventuelle klager over vedtak fattet av andre valgstyrer.

 

Oppgavene innebærer blant annet å kunngjøre valgtidspunkt og forslagsfrist, veilede kandidater, forslagsstillere og velgere om reglement, rettigheter og plikter; kunngjøre valg, organisere stemmegivningen, holde oppgjør og publisere resultatet.

 

12. Programstyret for lektorutdanning (2 representanter og 2 vara)

Programstyret for lektorutdanning er et overordnet styre for hele porteføljen av lektorprogram. Programstyret koordinerer arbeidet med studieplaner og undervisning i alle lektorutdanningstilbud ved universitetet. Dette inkluderer blant annet de integrerte masterprogrammene, PPU og master i læring og undervisning.

 

Råd

13. Rådet for førstesemesterstudier (2 representanter og 2 vara)

Rådet for førstesemesterstudier er et rådgivende organ for Utdanningsutvalget i saker som angår universitetets førstesemesterstudier. Rådet skal være en pådriver for å videreutvikle førstesemesterstudiene som et helhetlig pedagogisk opplegg for alle førstegangsstudenter ved universitetet. Dette inkluderer blant annet examen philosophicum, eventuelle fakultetsprøver og andre forprøver. Viserektor for utdanning leder rådet.

 

Rådet består av viserektor for utdanning (leder) representarer fra alle fakultetene, samt to studentrepresentanter. Rådetmøres 1-2 ganger i semesteret.

 

14. Redaksjonsrådet for studentinformasjon (2 representanter og 2 vara) 

Rådet har ansvar for å se til at alt informasjonsmateriale (brosjyrer, annonser, web) til studentene er tilpasset målgruppene og justeres i samsvar med erfaringer og tilbakemeldinger. Videre har rådet ansvar for å koordinere informasjonen fra de ulike fakultetene, se til at universitetets satsningsområder reflekteres i materialet og at informasjonen er oppdatert. Rådet oppretter egne prosjektgrupper som organiserer ting som utdanningsmesser, skolebesøk og studentmottaket.

 

15. Innstillingsrådet for studentlegat/Meltzerfondet (1 representant fra hvert fakultet med 1 vara hver)*

Rådet behandler søknader om studentlegat, samt søknader om midler fra Meltzerfondet. På bakgrunn av søknadsbehandlingen foretar rådet innstilling for utdeling av midlene. Studentrepresentantene jobber sammen med en vitenskaplig ansatt ved sine respektive fakultet. Arbeidet skjer i januar/februar.

 

16. Alumnusrådet (1 representant og 1 vara)

En alumnus er en tidligere student eller ansatt ved UiB. Alumnusrådet jobber med alumnusvirksomheten til UiB, mellom annet via webportalen http://alumni.uib.no/. Kontor for samfunnskontakt er sekretretariat for Alumnusrådet.

 

17. Råd for samfunnskontakt (2 representanter og 2 vara)

Råd for samfunnskontakt (RSK) ved Universitetet i Bergen skal gi råd til universitetet om forholdet til omverdenen, og bidra til å utvikle og styrke dette forholdet.

 

Rådet skal drøfte og synliggjøre universitetets betydning for samfunns-, nærings- og kulturlivet i regionen, samt gi råd om hvordan universitetets ressursgrunnlag og handlingsrom kan sikres. Rådet ledes av rektor ved Universitetet og Universitetsdirektøren er rådets sekretær. Kontor for samfunnskontakt bistår i forberedelse, gjennomføring og oppfølging av møtene i rådet.

 

Organer i Studentparlamentet

18. Arbeidsutvalget (4 representanter)*

Arbeidsutvalget er Studentparlamentets saksforberedende og utøvende organ. Utvalgets fire medlemmer fungerer som studentenes hovedtillitsvalgte, og jobber fulltid med å fremme studentenes interesser overfor universitetet i tråd med et arbeidsprogram og øvrig politikk vedtatt av Studentparlamentet.


Oppgavene innebærer blant annet møtevirksomhet, saksforberedende og politisk virksomhet, informasjonsarbeid, mediekontakt og korrespondanser. Utvalget har fast arbeidstid alle hverdager fra 9.00 til 16.00.

 

19. Kontrollkomiteen (3 representanter og 3 vara)*

Kontrollkomiteen skal påse at Studentparlamentet handler i samsvar med vedtatte regler, og kontrollere at Arbeidsutvalget handler i samsvar med Studentparlamentet og Arbeidsutvalgets regelverk og vedtak. Kontrollkomiteen skal også påse at Studentparlamentets økonomiske midler blir brukt i overensstemmelse med Studentparlamentets retningslinjer. Kontrollkomiteen stiller i alle Studentparlamentets møter.

 

20. Studentenes valgstyre (5 representanter og 5 vara)*

Studentenes valgstyre organiserer og gjennomfører valg til Studentparlamentet og Universitetsstyret. Valgstyret fastsetter og kunngjør frister for nominasjon, innlevering av lister og lignende i henhold til Studentparlamentets valgreglement, universitetets sentrale valgreglement og i samråd med Det sentrale valgstyret. Valgstyret skal legge til rette for en høyest mulig valgoppslutning.

 

21. Møteledelse (2 medlemmer)*

Møteledelsen leder alle møter i Studentparlamentet. Møteleder har som oppgave å bestemme taletid, føre taleliste, sette strek for ordskifte, holde prøvevoteringer, sette frister for levering av endringsforslag og ellers iverksette nødvendige tiltak for å holde møtene effektive og demokratiske. Studentparlamentets organisasjonskonsulent fungerer normalt som protokollfører i møtene.

 

22. Internasjonal komité (5 faste medlemmer, 3 vara) §

Internasjonal komité jobber for å øke SP-UiBs fokus internasjonal aktivitet ved Universitetet i Bergen. Internasjonal komité kan eksempelvis arbeide med planlegging av Internasjonal uke ved UiB, ulike inkluderingstiltak for internasjonale studenter, og internasjonal studentmobilitet.


I tillegg til medlemmene valgt fra Studentparlamentet kommer 1 observatør fra ISU-UiB, 1 observatør fra ESN Bergen og 1 observatør fra SAIH Bergen. Internasjonalt ansvarlig i Arbeidsutvalget forbeholdes en av de faste plassene i komiteen.

 

23. Styret for Studentparlamentets fond for studentengasjement av politisk karkater (SP-UiB fondet) (4 representanter)

Fondets formål er å fremme studentengasjement av politisk karakter blant studenter ved Universitetet i Bergen. Fondets styre behandler søknader om midler og forvalter dets kapital i henhold til gjeldende vedtekter. Medlemmene velges for en periode på to år.

 

24. Promoteringskomiteen (6 medlemmer, 3 vara)

Promoteringskomiteen har som oppgave å synliggjøre Studentparlamentet. I samarbeid med arbeidsutvalget gjøres dette gjøres blant annet gjennom å delta på og planlegge arrangementer som bidrar til dette. Det har vært tradisjon for at komiteen avholder minst en studentpolitisk debatt i løpet av semesteret. Komiteen bistår også med utformingen og bestilling av profileringsmateriell for Studentparlamentet. Av andre arrangementer har komiteen vært med å arrangere Studentkamp og Helhus på Kvarteret og bistått Studentparlamentet med synlighet under fadderuken.

 

Det er ønskelig at komiteen består av en representant fra hver liste i parlamentet.

 

Andre utvalg

25. Estetisk utvalg (2 representanter og 2 personlige vara)

Universitetets estetiske utvalg har et overordnet ansvar for den utvendige og innvendige kunstneriske utsmykningen ved universitetet; for valg av utsmykning og det totale miljøet rundt hvert enkelt objekt, og for at disse blir ivaretatt på en hensiktsmessig måte. Utvalget kan selv, innenfor sine økonomiske rammer, iverksette tiltak for å ivareta sitt formål.

 

26. Opptakskomiteen for praktisk-pedagogisk utdanning (2 representanter og 2 personlige vara)

Opptakskomiteen har det overordnede ansvaret for opptak til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i tråd med universitetets regler som regulerer dette.

 

27. Styringsgruppen for miljøledelse  (1 representant og 1 vara)

Styringsgruppen skal se til at planen for ytre miljø og miljøledelse i Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet følges.

 

28. Programkomiteen for Christiekonferansen (1 representant og 1 vara)

 Programkomiteen lager programmet for den årlige Christiekonferansen.

 

29. Styringsgruppen for DigUiB (2 representanter og 2 vara)

Styrer prosjektet for digitale hjelpemidler og støttesystemer ved Universitetet i Bergen. Omfatter Digitale læringsressurser, digital undervisning og digital eksamen. Programmet koordineres av en styringsgruppe som samkjører oppfølgingen av programmets fem prosjekter. 

30. Velferdstinget i Bergen (10 represenater og 10 vara)

Velferdstinget er en sammenslutning mellom studentdemokratiene på alle utdanningsinstitusjonene som er tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen (SiB). Formålet med Velferdstinget er å gi studentene i Bergen en felles stemme opp mot SiB og andre aktører i studentvelferdssaker. Det er 28 representanter som tilsammen utgjør Velferdstinget, UiB har 10 av representantene i Velferdstinget. UiB representanter utgår fra SP-UiB, men velges direkte gjennom personvalg hver vår. 

 

31. UiBs infrastrukturutvalg (3 representanter)

Utvalget skal sørge for å bedre informasjonsdeling og – flyt, samordning om infrastruktur, og gi anbefalinger og råd til universitetsstyret både om behov, investeringsplaner, etablering, organisering og drift av infrastruktur.

 

32. Arbeidsgruppe for innovasjon og entreprenørskap (1 representant, 1 vara)   

Det overordnede formålet med arbeidsgruppen, er kort fortalt å vurdere hvordan UiB bedre kan legge til rette for innovasjon/entreprenørskap i studiene ved UiB. Arbeidsgruppen består av to representanter fra START UiB, en studentrepresentant, 3 fagansatte som har entreprenørskap som en del av sitt tema, BTO og viserektor for utdanning Oddrun Samdal som leder.

 

* = honorerte verv
§ = en av plassene i utvalget/komiteen forbeholdes Arbeidsutvalget.